El Centres d'Estudis Carles Cardó va ser creat l'any 1986 amb l'objectiu de realitzar una tasca de reflexió i recerca sobre la societat contemporània. Els àmbits d'actuació del Centre han estat diversos, com també ho han estat els seus dirigents i el públic al qual adreça la seva activitat. Bàsicament el Centre està format per estudiants universitaris, joves professionals i professors d'àmbit mitjà i universitari. El funcionament ordinari se centra en l'organització de cursos i estudis sobre el pensament i la història en general. A més d'aquesta dedicació especial a l'estudi constant i aprofundit, el Centre té especial interés en la divulgació d'aquestes reflexions en les seves vessants més pràctiques i educatives. A grans trets les activitats poden classificar-se en quatre grans grups: cursos ordinaris, seminaris, sortides d'estudi i publicacions.